Bản quyền sách Tự Luyện Ngữ Điệu Tiếng Anh

Bộ giáo trình Tự Luyện Ngữ Điệu Tiếng Anh bao gồm hình ảnh, minh họa, thiết kế, biểu tượng, bài viết và các tài liệu học đều là tài sản trí tuệ thuộc bản quyền của Trung Tâm luyện nói tiếng Anh BeUsing, được pháp luật bảo vệ theo Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả số 1036/QĐ-TN. Số đăng ký Cục Xuất Bản: 4514 – 2016/CXBIPH/15-174/TN. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế: ISBN: 978-604-64-6154-8

Bất kỳ hình thức phân phối hoặc sao chép 1 phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đề bị nghiêm cấm.

Bạn không có quyền sao chép, xuất bản, truyền bá, phân phối, hiển thị, chỉnh sửa, sử dụng cho mục đích thương mại, hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, toàn bộ hoặc một phần, trong nội dung giáo trình Tự Luyện Ngữ Điệu Tiếng Anh, trừ trường hợp được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Trung tâm và Tác giả.

Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả

Liên hệ cấp phép

Trường hợp bạn cần cấp phép để tái sử dụng, xuất bản, sao chép, phân phối, hoặc truyền tải nội dung của bộ giáo trình Tự Luyện Ngữ Điệu Tiếng Anh cho bất kỳ mục đích nào được quy định sử dụng ở trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp phép

  • Email: Ngudieutienganh@gmail.com
  • ĐT: 0969 028 029

Trung tâm tiếng Anh BeUsing

281 Đường Bình Lợi, F13, Q Bình Thạnh
Hotline: 0969 028 029

Số đăng ký Cục Xuất Bản: 4514 – 2016/CXBIPH/15-174/TN. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế: ISBN: 978-604-64-6154-8

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.